Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY TOWARÓW ORAZ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zapłaty za usługi wykonywane oraz towary sprzedawane przez ASComm Consulting w sposób bezpośredni i pośredni poprzez dowolne podstrony serwisu www.ascomm.eu, w tym również sklep internetowy, lub inne kanały komunikacji elektronicznej.

I. DEFINICJE
Sprzedawca/Usługodawca – Artur Szuler prowadzący działalność pod firmą ASComm Artur Szuler Commercial Consulting (nazwa skrócona:  ASComm Consulting) z siedzibą znajdującą się pod adresem ul. Wysłouchów 53a/17, 30-611 Kraków, NIP: PL 7721850175, REGON: 368320314.
Regulamin – niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Klient/Kupujący/Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
Towar/Produkt – każda rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem prowadzonej przez Usługodawcę działalności.
Umowa Sprzedaży/Umowa Nabycia Usług – umowa sprzedaży Produktów/Nabycia Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, zawierana w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Serwis Internetowy/Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.ascomm.eu, za pośrednictwem której Klient może kupić Produkty/Usługi i dokonać za nie zapłaty.
Strona – Sprzedawca/Usługodawca i Klient/Kupujący.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów bądź Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Nabycia Usług bezpośrednio lub na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego/Sklepu lub innych kanałów elektronicznych.

II. ZASADY OGÓLNE
Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę/Usługodawcę sprzedaży Produktów/Usług w sposób bezpośredni jak również pośredni za pomocą strony internetowej www.ascomm.eu oraz innych kanałów komunikacji elektronicznej a także wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronie www.ascomm.eu/oferta/regulamin, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
Złożenie/dokonanie Zamówienia na Towar/Usługę za pomocą Serwisu Internetowego oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać telefonicznie pod numerem +48507044355 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: ascomm@ascomm.eu.

III. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG 
Firma ASComm Consulting oferuje sprzedaż Towarów i świadczenie Usług w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem lub pośrednikiem sprzedawanych Towarów w postaci fizycznej lub w postaci “zapisu elektronicznego”, które są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane Usługi są świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące na zasadzie podwykonawstwa. Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonywaną przez podwykonawcę usługę na rzecz Klienta Usługodawcy. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego dochowania tajemnicy warunków świadczonych przez Usługodawce usług do czasu całkowitego ich zakończenia i uregulowania płatności za nie (w szczególności wobec podwykonawców Usługodawcy a także stron trzecich).
Na sprzedawane Towary i świadczone Usługi Sprzedawca/Usługodawca udziela gwarancji za zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

IV. UWARUNKOWANIA I WYMAGANIA TECHNICZNE
Przeglądarka internetowa Klienta powinna mieć włączoną obsługę skryptów JavaScript oraz plików Cookies.
W celu poprawnego korzystania z Serwisu Internetowego i złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
W trakcie korzystania z Serwisu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki Cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików Cookies określone zostały na podstronie www.ascomm.eu/polityka-prywatnosci w dziale “Pliki Cookies”.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu Internetowego w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
Korzystanie z Serwisu Internetowego/Sklepu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Serwisem Internetowym/Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu Internetowego/Sklepu.
Treść zawieranych umów Sprzedaży i/lub umów świadczenia Usług między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami może być utrwalana i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

V. SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Możliwości składania zamówienia:
– osobiście (bezpośrednio),
– telefonicznie,
– poprzez poprawnie wypełniony formularz kontaktowy Serwisu Internetowego,
– poprzez adres poczty elektronicznej,
– poprzez sklep internetowy na stronie www.ascomm.eu/sklep,
– poprzez dowolny inny kanał komunikacji elektronicznej (np. komunikator internetowy) spośród wymienionych na stronie www.ascomm.eu/kontakt.

Zamówienia w sposób elektroniczny można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia w sposób osobisty lub telefonicznie można składać tylko w godzinach pracy Sprzedawcy.

Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w Sklepie lub w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.  Jeżeli kontakt z Kupującym/Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający/Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
Sprzedawca/Usługodawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail bądź ustnie w trakcie osobistego złożenia Zamówienia przez Kupującego/Klienta. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi między Stronami, Sprzedawca/Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego/Klienta o tej okoliczności proponując inne możliwe warunki realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowych warunków realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

Sprzedawca/Usługodawca dostarcza zamówione Towary i/lub wykonuje zlecone Usługi w sposób i w terminie ustalonym z Kupującym/Klientem w zamówieniu. Realizacja Zamówienia (sprzedaż i dostawa Towarów) następuje po dokonaniu płatności z góry, łącznie z ustalonymi przez Strony ewentualnymi kosztami dostawy – przedpłata. Zapłata za zamówione Usługi następuje po ich realizacji i akceptacji przez Klienta – płatność z dołu. Jeśli Strony tak ustalą, płatność za Usługi może zostać dokonana w częściach (zaliczka oraz reszta zapłaty) lub całościowo (przedpłata) przed wykonaniem Usługi. 

VI. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie Internetowym/Sklepie lub przekazywane Kupującemu/Klientowi przez Sprzedającego/Usługodawcę osobiście lub innymi kanałami komunikacji elektronicznej są wyrażone w polskich złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT, który należy doliczyć w ostatecznym rozliczeniu między stronami. Cena Towaru/Usługi ustalona między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Kupującym jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
Ewentualne koszy wysyłki mogą (lecz nie muszą) zostać doliczone do ostatecznego rozrachunku co powinno być jednoznacznie ustalone między Stronami.
Na każdy sprzedany Produkt i/lub świadczoną Usługę Sprzedawca/Usługodawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres
e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W Serwisie Internetowym na stronie www.ascomm.eu/platnosci lub w Sklepie na stronie www.ascomm.eu/sklep dostępne są następujące formy płatności:

1. Przelew on-line z banku internetowego
a) W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym.
b) Numer konta Sprzedawcy/Usługodawcy jest podany w Serwisie Internetowym/Sklepie i może być przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.

2. Przelew BLIK z banku internetowego
a) W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym oraz aktywną usługę płatności BLIK w aplikacji bankowej zainstalowanej w swoim telefonie.
b) Przelew BLIK może być wykonany przy pomocy aplikacji zainstalowanej w telefonie Klienta na numer telefonu Sprzedawcy/Usługodawcy podany w Serwisie Internetowym.

3. Płatności PayPal
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayPal. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności PayPal. Po wybraniu opcji PayPal i wypełnieniu właściwego formularza Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł dokonać wyboru regulacji płatności: z salda konta PayPal (po wcześniejszym doładowaniu tego konta zwykłym przelewem bankowym) lub kartą płatniczą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat. Jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Informacje dotyczące świadczenia usług przez PayPal (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.paypal.com.

4. Płatności CashBill
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu CashBill. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności CashBill. Po wybraniu opcji CashBill Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.cashbill.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą płatniczą (jeśli ta forma płatności będzie dostępna w danym momencie), systemem PayPal albo BLIKiem. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat – jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.cashbill.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Informacje dotyczące świadczenia usług przez CashBill (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.cashbill.pl. 

5. Płatności Tpay
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Tpay. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności Tpay. Po wybraniu opcji Tpay Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.tpay.com, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą płatniczą (jeśli ta forma płatności będzie dostępna w danym momencie), albo BLIKiem. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat – jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.tpay.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Informacje dotyczące świadczenia usług przez Tpay (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.tpay.com. 

6. Płatności Paynow
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Paynow. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności Paynow. Po wybraniu opcji Paynow Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.paynow.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą płatniczą (jeśli ta forma płatności będzie dostępna w danym momencie), albo BLIKiem. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat – jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.paynow.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Informacje dotyczące świadczenia usług przez Paynow (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.paynow.pl. 

7. Płatności PayU
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności PayU. Po wybraniu opcji PayU Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.payu.pl, gdzie będzie mógł dokonać płatności kartą płatniczą (np. Mastercard, Visa, Maestro itp.), albo Portfelem Elektronicznym (np. Google Pay, Masterpass). Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Jeżeli dany rodzaj karty płatniczej Klienta nie jest obsługiwany, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat – jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.payu.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Informacje dotyczące świadczenia usług przez PayU (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.payu.pl.

9. Płatności AutoPay
a) Płatność może zostać uregulowana za pośrednictwem systemu AutoPay. Aby dokonać przedpłaty/płatności należy wybrać formę płatności AutoPay. Po wybraniu opcji AutoPay Kupujący zostanie przekierowany na odpowiednie strony internetowe www.autopay.pl, gdzie będzie mógł dokonać płatności kartą płatniczą (np. Mastercard, Visa, Maestro itp.), albo Portfelem Elektronicznym (np. Google Pay, ApplePay, Masterpass itp.) lub gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności BLIKiem. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie z Serwisu Internetowego/Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Jeżeli dany rodzaj karty płatniczej Klienta nie jest obsługiwany, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
b) Płatność musi zostać uregulowana w terminie płatności widniejącym na fakturze proforma lub fakturze Vat – jeżeli należność nie wpłynie do tego terminu, zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione w realizacji. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto serwisu www.autopay.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy/Usługodawcy.
c) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online poprzez system AutoPay jest spółka Autopay S.A. Informacje dotyczące świadczenia usług przez AutoPay (w tym Regulamin) są dostępne na stronie www.autopay.pl.

10. Inne formy płatności
Inne formy płatności mogą pojawić się w Serwisie Internetowym na stronie www.ascomm.eu/platnosci gdy pojawią się możliwości techniczne a Sprzedawca/Usługodawca uzna ich implementację za korzystną dla Stron.

Kupujący może również dokonać zapłaty osobiście: gotówką (PLN, EUR) lub kartą płatniczą (m.in.: Mastercard, Visa itp.) z wykorzystaniem z wykorzystaniem przez Sprzedawcę/Usługodawcę aplikacji na telefon jako terminala płatniczego obsługiwanego przez firmę VIVA PAYMENTS (www.viva.com).

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy zostaje ona uznana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Sprzedawca/Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Kupujący, chyba że Konsument/Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, zostaną one niezwłocznie zwrócone.

Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu K.C. art. 385(1) – art. 385(3) K.C. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 wcześniej wspomnianej ustawy;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu/Usługi ustalany jest między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem lub może zostać zaprezentowany w jego/jej opisie w Serwisie Internetowym.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu (rzeczy ruchomej) zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą określają przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 556-576 KC). Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Rękojmia nie obowiązuje, jeśli Kupujący był świadomy wad towaru w momencie zawarcia umowy. Jeśli wady towaru były dla Kupującego oczywiste lub gdy Kupujący mógł je wykryć przy normalnym, starannym badaniu towaru, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W przypadku sprzedaży towaru/usługi w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy z tytułu rękojmi.

Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, e-mailem) na adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej ascomm@ascomm.eu.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy/Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru/Usługi z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Artur Szuler prowadzący działalność pod firmą ASComm Artur Szuler Commercial Consulting (nazwa skrócona:  ASComm Consulting) z siedzibą znajdującą się pod adresem ul. Wysłouchów 53a/17, 30-611 Kraków, NIP: PL 772 185 01 75, REGON: 368320314. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego/Usługodawcy przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na podstronie www.ascomm.eu/polityka-prywatnosci.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin, Umowy Sprzedaży i Umowy Świadczenia Usług podlegają prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami:
– będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
– nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.
Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży i Umów Świadczenia Usług zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy.

***

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 6.03.2024 (data ostatniej aktualizacji).

autopay
CashBill
Tpay
mastercard_visa